Skip to content

J3

$$ \newcommand{\b}[1]{\mathbf #1} \newcommand{\eye}{\mathbf I} \newcommand{\sig}{\sigma} \newcommand{\S}{\b{S}} \newcommand{\s}{\b{s}} \newcommand{\Kv}{K_\mathrm{v}} \newcommand{\normal}{\b{n}} \newcommand{\medel}{\rm{mean}} \newcommand{\gives}{\Rightarrow \qquad} \newcommand{\qgives}{\qquad \gives} \newcommand{\qgivess}{\, \Rightarrow \,} \newcommand{\rot}{\varphi} \newcommand{\sige}{\sigma_{\rm e}} \newcommand{\eps}{\epsilon} \newcommand{\od}[2]{\frac{\mathrm{d} #1}{\mathrm{d} #2}} \newcommand{\equivalent}{\quad \Leftrightarrow \quad} \newcommand{\kilo}{\ \mathrm{k}} \newcommand{\Newton}{\ \mathrm{N}} \newcommand{\mm}{\ \mathrm{mm}} \newcommand{\meter}{\ \mathrm{m}} \newcommand{\Nm}{\ \mathrm{Nm}} \newcommand{\kNm}{\ \mathrm{kNm}} \newcommand{\kN}{\ \mathrm{kN}} \newcommand{\Pa}{\ \mathrm{Pa}} \newcommand{\kPa}{\ \mathrm{kPa}} \newcommand{\MPa}{\ \mathrm{MPa}} \newcommand{\GPa}{\ \mathrm{GPa}} \newcommand{\mean}[1]{\bar #1} \newcommand{\eqright}{\longrightarrow: \qquad} \newcommand{\eqleft}{\longleftarrow: \qquad} \newcommand{\equp}{\uparrow: \qquad} \newcommand{\eqdown}{\downarrow: \qquad} \newcommand{\eqcwmom}[1]{\stackrel{\curvearrowright}{#1}: \qquad} \newcommand{\eqccwmom}[1]{\stackrel{ \curvearrowleft }{ #1 }: \qquad} \newcommand{\Dx}{\Delta x} \newcommand{\Dy}{\Delta y} \newcommand{\Dz}{\Delta z} \newcommand{\dx}{\mathrm{d} x} \newcommand{\dy}{\mathrm{d} y} \newcommand{\dz}{\mathrm{d} z} \newcommand{\term}{\mathrm{th}} \newcommand{\Mv}{T} \newcommand{\Kx}{K_{\mathrm{x}}} \newcommand{\shear}{\gamma} \renewcommand{\*}{\cdot} \renewcommand{\cd}{\cdot} \newcommand{\R}[2][]{R_{\rm{#2}}^{\rm{#1}}} \renewcommand{\bis}{{\prime \prime}} \renewcommand{\tris}{{\prime \prime \prime}} \newcommand{\dd}[2]{\frac{\Delta #1}{\Delta #2}} \newcommand{\pd}[2]{\frac{\partial\: #1}{\partial\: #2}} \newcommand{\od}[2]{\frac{\mathrm{d}\: #1}{\mathrm{d} #2}} \newcommand{\odd}[2]{\dfrac{\mathrm{d}^2 #1}{\mathrm{d} #2^2}} \newcommand{\DGK}{D_{\rm{GI}}} \newcommand{\paren}[1]{\left(#1\right)} \newcommand{\braces}[1]{\left\{#1\right\}} \newcommand{\brackets}[1]{\left[#1\right]} \newcommand{\yield}{\rm{s}} \newcommand{\abs}[1]{\lvert #1\rvert} \newcommand{\dr}{\rm{d} r} \newcommand{\Dr}{\Delta r} \newcommand{\Drot}{\Delta \rot} \newcommand{\Kr}{K_{\rm{r}}} \newcommand{\q}{q} \newcommand{\ubrace}[2]{\underbrace{#1}_{#2}} \newcommand{\reac}[1]{R_{\rm #1}} \newcommand{\dA}{\ \mathrm{d}A} \newcommand{\cog}[1]{#1_{\rm{yc}}} \newcommand{\cogi}[1]{#1_{\rm{yc i}}} \newcommand{\tot}{\rm{tot}} \newcommand{\parts}{\rm{parts}} \newcommand{\nparts}{\# \parts} \newcommand{\flange}{\text{fläns}} \newcommand{\web}{\text{liv}} \newcommand{\crit}{\rm{cr}} \newcommand{\qv}{q_{\mathrm{t}}} \newcommand{\dL}{\ \mathrm{d}L} \newcommand{\dA}{\ \mathrm{d}A} \newcommand{\dV}{\ \mathrm{d}V} \renewcommand{\L}{\mathcal{L}} \newcommand{\dxi}{\ \rm{d} \xi} \newcommand{\x}{\b{x}} \newcommand{\K}{\b{K}} \newcommand{\Ke}{\K^e} \newcommand{\f}{\b{f}} \newcommand{\fe}{\f^e} \newcommand{\fb}{\f_{\mathrm{b}}} \newcommand{\fl}{\f_{\mathrm{l}}} \newcommand{\fc}{\f_{\mathrm{c}}} \newcommand{\fbh}{\fb^{\mathrm{h}}} \newcommand{\fbg}{\fb^{\mathrm{g}}} \newcommand{\fbc}{\fb^{\mathrm{c}}} \newcommand{\fbeh}{\fb^{\mathrm{h}e}} \newcommand{\fbeg}{\fb^{\mathrm{g}e}} \newcommand{\fbec}{\fb^{\mathrm{c}e}} \newcommand{\Kebar}{\bar{\K}^e} \newcommand{\N}{\b{N}} \newcommand{\B}{\b{B}} \newcommand{\Ne}{\b{N}^e} \newcommand{\Be}{\b{B}^e} \newcommand{\NeT}{ \b{N}^{e\mathrm{T}} } \newcommand{\BeT}{ \b{B}^{e\mathrm{T}} } \newcommand{\J}{\b{J}} \newcommand{\bxi}{\b{\xi}} \newcommand{\hp}{\hphantom{-}} \newcommand{\trans}[1]{#1^\mathrm{T}} \newcommand{\DEA}{D_{\mathrm{EA}}} \newcommand{\DEI}{D_{\mathrm{EI}}} \newcommand{\DGK}{D_{\mathrm{GK}}} \newcommand{\DT}{\b{D}_{\mathrm{T}}} \newcommand{\on}[1]{\quad \mathrm{on} \quad #1} \renewcommand{\div}{\mathrm{div}} \newcommand{\intL}[1]{ \int_{\L} #1 \dL } \newcommand{\intA}[1]{ \int_{S} #1 \dA } \newcommand{\intV}[1]{ \int_{V} #1 \dV } \newcommand{\Ndofs}{n} \newcommand{\nel}{n_{\mathrm{el}}} \newcommand{\nbnd}{n_{\mathrm{bnd}}} \newcommand{\avec}{\b{a}} \renewcommand{\a}{\b{a}} \newcommand{\bnabla}{\boldsymbol{\nabla}} \newcommand{\grad}{\boldsymbol{\nabla}} \newcommand{\T}{^{\mathrm{T}}} \newcommand{\rd}{\mathrm{d}} \newcommand{\F}{\mathbf{F}} \renewcommand{\r}{\mathbf{r}} \newcommand{\M}{\mathbf{M}} \newcommand{\vecright}[1]{\overrightarrow{\mathrm{#1}}} \newcommand{\origin}{\mathcal{O}} \newcommand{\V}[1]{V_{\mathrm{#1}}} \newcommand{\H}[1]{H_{\mathrm{#1}}} \renewcommand{\deg}{^\circ} \newcommand{\basevec}[1]{\mathbf{e}_{\mathrm{#1}}} \nonumber$$

Beskrivning

Hållfastheten hos en balk (fritt upplagd stålbalk med I-tvärsnitt) i en industrihall skall kontrolleras. Beräkna effektivspänningen (jämförelsespänningen) \(\sigma_\text{e}\) enligt både von Mises och Tresca i de kritiska punkterna A och B och kontrollera att stålets flytspänning \(\sigma_\yield = 240 \MPa\) inte överskrids. Kommentera resultatet.

Lösning

Lösningsgång

För att kunna bestämma effektivspänningen i de två punkterna, behöver vi först ta fram spänningstillståndet (normalspänning och skjuvspänning) i dessa punkter.

Efter spänningarna är beräknade kan vi ta fram effektivspänningarna. För specialfallet plan spänning med en normalspänning lika med noll -- det vi har vid plan böjning av balkar (\(\sigma_x \ne0, \tau_{xz}\ne0\)) -- kan effektivspänningarna beräknas som:

  • von Mises \(\sigma_{\mathrm{e}}^{\mathrm{vM}} = \sqrt{ \sigma_x^2 + 3 \tau_{xz}^2 }\)
  • Tresca \(\sigma_{\mathrm{e}}^{\mathrm{T}} = \sqrt{ \sigma_x^2 + 4 \tau_{xz}^2 }\)

Vi kommer behöva yttröghetsmomentet för tvärsnittet (böjning kring \(y\)-axeln) och beräknar först det

\[ \begin{align}I_y &= \frac{0.010\cdot 0.160^3}{12} + 2\, \paren{ \frac{0.200 \cdot 0.020^3}{12} + 0.200\cdot 0.020 \, \paren{ \frac{0.160}{2} + \frac{0.020}{2} }^2 } \newline &\approx 6.85 \cdot 10^{-5} \meter^4 \end{align} \]

Punkt A

Snittkrafter

Symmetri ger att halva lasten går ner i vardera stöd \(R = \frac{W\,L}{2} = 60 \kN\)

Snitta och ställ upp jämvikt vid \(x=L/2\)

\[\equp T_{\mathrm{A}} + R - W \, \frac{L}{2}= 0 \Rightarrow T_{\mathrm{B}} = -R + W \, \frac{L}{2} = -\frac{W\,L}{2} + \frac{W\,L}{2} = 0 \Newton\]
\[ \begin{align} \eqcwmom{x} &M_{\mathrm{B}}  + R \, \frac{L}{2} - W \, \frac{L}{2} \, \frac{L}{4}= 0 \newline \Rightarrow &M_{\mathrm{B}}  =  -W \, \frac{L}{2}\, \frac{L}{2}  + W \, \frac{L}{2} \, \frac{L}{4} = -W \, \frac{L^2}{8}  = - 120 \kNm \end{align} \]

Skjuvspänning

\[\tau_{\mathrm{A}} = \frac{S_{\mathrm{A}} \, T_{\mathrm{A}} }{ I_y \,t_{\mathrm{fläns}} } = 0 \MPa\]

eftersom \(T_{\mathrm{A}}=0\).

Normalspänning

\[\sigma_{\mathrm{A}} = \frac{M_{\mathrm{A}}}{I_y} z_{\mathrm{A}} = \frac{-120 \cdot 10^3}{6.85 \cdot 10^{-5}}\, \paren{-\paren{ \frac{0.160}{2} + 0.020 } }\approx 175.2 \MPa \]

Effektivspänningar

  • \(\sigma_{\mathrm{eA}}^{\mathrm{vM}} = \sqrt{ \sigma_{\mathrm{A}}^2 + 3 \tau_{\mathrm{A}}^2 } = \abs{\sigma_{\mathrm{A}}} = 175.2\MPa\)
  • \(\sigma_{\mathrm{eA}}^{\mathrm{T}} = \sqrt{ \sigma_{\mathrm{A}}^2 + 4 \tau_{\mathrm{A}}^2 } = \abs{\sigma_{\mathrm{A}}} = 175.2\MPa\)

Effektivspänningen är densamma oavsett effektivspänningsmått (eftersom vi har enaxlig belastning) och ligger en bra bit under materialets sträckgräns \(\sigma_\yield\)

Punkt B

Snittkrafter

Snitta och ställ upp jämvikt vid \(x=0\)

\[\equp T_{\mathrm{B}} + R = 0 \Rightarrow T_{\mathrm{B}} = -R = -\frac{W\,L}{2} = - 15\cdot 10^3 \cdot 8 /2 = -60 \kN\]
\[\eqcwmom{x} M_{\mathrm{B}}  = 0\]

Skjuvspänning

\[\tau_{\mathrm{B}} = \frac{S_{\mathrm{B}} \, T_{\mathrm{B}} }{ I_y \,t_{\mathrm{liv}} }\]

med \(S_{\mathrm{B}} = 0.200\cdot 0.020 \, \paren{ \frac{0.160}{2} + \frac{0.020}{2} }^2 + \frac{0.160}{2}\, 0.010\, \frac{0.160}{4} \approx 3.92 \cdot 10^{-4} \meter^3 \gives\)

\[\tau_{\mathrm{B}} = \frac{3.92 \cdot 10^{-4} \cdot (-60) \cdot10^3 }{6.85 \cdot 10^{-5} \cdot 0.010 } \approx -34.4 \MPa\]

Normalspänning

\[\sigma_{\mathrm{B}} = \frac{M_{\mathrm{B}}}{I_y} z_{\mathrm{B}} = 0\]

Eftersom både \(M_{\mathrm{B}}=0\) och \(z_{\mathrm{B}}=0 \MPa\)

Effektivspänningar

  • \(\sigma_{\mathrm{eB}}^{\mathrm{vM}} = \sqrt{ \sigma_{\mathrm{B}}^2 + 3 \tau_{\mathrm{A}}^2 } = \sqrt{3}\, \abs{\tau_{\mathrm{B}}} \approx 59.6 \MPa\)
  • \(\sigma_{\mathrm{eB}}^{\mathrm{T}} = \sqrt{ \sigma_{\mathrm{B}}^2 + 4 \tau_{\mathrm{A}}^2 } = 2\, \abs{\tau_{\mathrm{B}}} \approx 68.8\MPa\)

Även dessa ligger under sträckgränsen och vi predikterar därför att balken klarar belastningen.

Back to top