Skip to content

Tvärkraft och momentdiagram

$$ \newcommand{\b}[1]{\mathbf #1} \newcommand{\eye}{\mathbf I} \newcommand{\sig}{\sigma} \newcommand{\S}{\b{S}} \newcommand{\s}{\b{s}} \newcommand{\Kv}{K_\mathrm{v}} \newcommand{\normal}{\b{n}} \newcommand{\medel}{\rm{mean}} \newcommand{\gives}{\Rightarrow \qquad} \newcommand{\qgives}{\qquad \gives} \newcommand{\qgivess}{\, \Rightarrow \,} \newcommand{\rot}{\varphi} \newcommand{\sige}{\sigma_{\rm e}} \newcommand{\eps}{\epsilon} \newcommand{\od}[2]{\frac{\mathrm{d} #1}{\mathrm{d} #2}} \newcommand{\equivalent}{\quad \Leftrightarrow \quad} \newcommand{\kilo}{\ \mathrm{k}} \newcommand{\Newton}{\ \mathrm{N}} \newcommand{\mm}{\ \mathrm{mm}} \newcommand{\meter}{\ \mathrm{m}} \newcommand{\Nm}{\ \mathrm{Nm}} \newcommand{\kNm}{\ \mathrm{kNm}} \newcommand{\kN}{\ \mathrm{kN}} \newcommand{\Pa}{\ \mathrm{Pa}} \newcommand{\kPa}{\ \mathrm{kPa}} \newcommand{\MPa}{\ \mathrm{MPa}} \newcommand{\GPa}{\ \mathrm{GPa}} \newcommand{\mean}[1]{\bar #1} \newcommand{\eqright}{\longrightarrow: \qquad} \newcommand{\eqleft}{\longleftarrow: \qquad} \newcommand{\equp}{\uparrow: \qquad} \newcommand{\eqdown}{\downarrow: \qquad} \newcommand{\eqcwmom}[1]{\stackrel{\curvearrowright}{#1}: \qquad} \newcommand{\eqccwmom}[1]{\stackrel{ \curvearrowleft }{ #1 }: \qquad} \newcommand{\Dx}{\Delta x} \newcommand{\Dy}{\Delta y} \newcommand{\Dz}{\Delta z} \newcommand{\dx}{\mathrm{d} x} \newcommand{\dy}{\mathrm{d} y} \newcommand{\dz}{\mathrm{d} z} \newcommand{\term}{\mathrm{th}} \newcommand{\Mv}{T} \newcommand{\Kx}{K_{\mathrm{x}}} \newcommand{\shear}{\gamma} \renewcommand{\*}{\cdot} \renewcommand{\cd}{\cdot} \newcommand{\R}[2][]{R_{\rm{#2}}^{\rm{#1}}} \renewcommand{\bis}{{\prime \prime}} \renewcommand{\tris}{{\prime \prime \prime}} \newcommand{\dd}[2]{\frac{\Delta #1}{\Delta #2}} \newcommand{\pd}[2]{\frac{\partial\: #1}{\partial\: #2}} \newcommand{\od}[2]{\frac{\mathrm{d}\: #1}{\mathrm{d} #2}} \newcommand{\odd}[2]{\dfrac{\mathrm{d}^2 #1}{\mathrm{d} #2^2}} \newcommand{\DGK}{D_{\rm{GI}}} \newcommand{\paren}[1]{\left(#1\right)} \newcommand{\braces}[1]{\left\{#1\right\}} \newcommand{\brackets}[1]{\left[#1\right]} \newcommand{\yield}{\rm{s}} \newcommand{\abs}[1]{\lvert #1\rvert} \newcommand{\dr}{\rm{d} r} \newcommand{\Dr}{\Delta r} \newcommand{\Drot}{\Delta \rot} \newcommand{\Kr}{K_{\rm{r}}} \newcommand{\q}{q} \newcommand{\ubrace}[2]{\underbrace{#1}_{#2}} \newcommand{\reac}[1]{R_{\rm #1}} \newcommand{\dA}{\ \mathrm{d}A} \newcommand{\cog}[1]{#1_{\rm{yc}}} \newcommand{\cogi}[1]{#1_{\rm{yc i}}} \newcommand{\tot}{\rm{tot}} \newcommand{\parts}{\rm{parts}} \newcommand{\nparts}{\# \parts} \newcommand{\flange}{\text{fläns}} \newcommand{\web}{\text{liv}} \newcommand{\crit}{\rm{cr}} \newcommand{\qv}{q_{\mathrm{t}}} \newcommand{\dL}{\ \mathrm{d}L} \newcommand{\dA}{\ \mathrm{d}A} \newcommand{\dV}{\ \mathrm{d}V} \renewcommand{\L}{\mathcal{L}} \newcommand{\dxi}{\ \rm{d} \xi} \newcommand{\x}{\b{x}} \newcommand{\K}{\b{K}} \newcommand{\Ke}{\K^e} \newcommand{\f}{\b{f}} \newcommand{\fe}{\f^e} \newcommand{\fb}{\f_{\mathrm{b}}} \newcommand{\fl}{\f_{\mathrm{l}}} \newcommand{\fc}{\f_{\mathrm{c}}} \newcommand{\fbh}{\fb^{\mathrm{h}}} \newcommand{\fbg}{\fb^{\mathrm{g}}} \newcommand{\fbc}{\fb^{\mathrm{c}}} \newcommand{\fbeh}{\fb^{\mathrm{h}e}} \newcommand{\fbeg}{\fb^{\mathrm{g}e}} \newcommand{\fbec}{\fb^{\mathrm{c}e}} \newcommand{\Kebar}{\bar{\K}^e} \newcommand{\N}{\b{N}} \newcommand{\B}{\b{B}} \newcommand{\Ne}{\b{N}^e} \newcommand{\Be}{\b{B}^e} \newcommand{\NeT}{ \b{N}^{e\mathrm{T}} } \newcommand{\BeT}{ \b{B}^{e\mathrm{T}} } \newcommand{\J}{\b{J}} \newcommand{\bxi}{\b{\xi}} \newcommand{\hp}{\hphantom{-}} \newcommand{\trans}[1]{#1^\mathrm{T}} \newcommand{\DEA}{D_{\mathrm{EA}}} \newcommand{\DEI}{D_{\mathrm{EI}}} \newcommand{\DGK}{D_{\mathrm{GK}}} \newcommand{\DT}{\b{D}_{\mathrm{T}}} \newcommand{\on}[1]{\quad \mathrm{on} \quad #1} \renewcommand{\div}{\mathrm{div}} \newcommand{\intL}[1]{ \int_{\L} #1 \dL } \newcommand{\intA}[1]{ \int_{S} #1 \dA } \newcommand{\intV}[1]{ \int_{V} #1 \dV } \newcommand{\Ndofs}{n} \newcommand{\nel}{n_{\mathrm{el}}} \newcommand{\nbnd}{n_{\mathrm{bnd}}} \newcommand{\avec}{\b{a}} \renewcommand{\a}{\b{a}} \newcommand{\bnabla}{\boldsymbol{\nabla}} \newcommand{\grad}{\boldsymbol{\nabla}} \newcommand{\T}{^{\mathrm{T}}} \newcommand{\rd}{\mathrm{d}} \newcommand{\F}{\mathbf{F}} \renewcommand{\r}{\mathbf{r}} \newcommand{\M}{\mathbf{M}} \newcommand{\vecright}[1]{\overrightarrow{\mathrm{#1}}} \newcommand{\origin}{\mathcal{O}} \newcommand{\V}[1]{V_{\mathrm{#1}}} \newcommand{\H}[1]{H_{\mathrm{#1}}} \renewcommand{\deg}{^\circ} \newcommand{\basevec}[1]{\mathbf{e}_{\mathrm{#1}}} \nonumber$$

Beskrivning

Beräkna samt rita tvärkraft- och momentdiagram för balken. Extremvärden ska tydligt framgå.

Facit

Videolösning

Lösning

Reaktionskrafter

Frilägg balken och inför obekanta reaktionskrafter.

Global jämvikt ger följande ekvationer:

\[ \eqright H_{\rm A} = 0 \]
\[ \eqccwmom{A} \R{B} \cdot 2L + P \cdot 3L = \frac{3P}{L} L \cdot \frac{L}{2} \qgives \R{B} = -\frac{3P}{4} \]
\[ \equp \R{A} = 3P - \R{B} - P = 2P - \R{B} = 2P + \frac{3P}{4} = \frac{11P}{4} \]

Snittkrafter

Vi delar in balken i tre snitt enligt följande figurer:

Snitt I

\[ \equp T_{\rm I}(x) = \frac{3P}{L} x - \R{A} = \frac{3P}{L} x - \frac{11P}{4} \]
\[ \eqcwmom{x} M_{\rm I}(x) = \frac{3P}{L} x\cdot \frac{x}{2} - \R{A}x = \frac{3P}{L} \frac{x^2}{2} - \frac{11P}{4}x \]

Snitt II

\[ \equp T_{\rm II}(x) = \frac{3P}{L} L - \R{A} = \frac{3P}{L} L - \frac{11P}{4} = \frac{P}{4} \]
\[ \eqcwmom{x} M_{\rm II}(x) = \frac{3P}{L} L \paren{x-\frac{L}{2}} - \R{A}x = 3P \paren{x-\frac{L}{2}} - \frac{11P}{4}x \]

Snitt III

\[ \equp T_{\rm III}(x) = \frac{3P}{L} L - \R{A} - \R{B} = 3P - \frac{11P}{4} + \frac{3P}{4} = P \]
\[ \eqcwmom{x} M_{\rm III}(x) = \frac{3P}{L} L \paren{x-\frac{L}{2}} - \R{A}x - \R{B}\paren{x-2L} = \\ 3P \paren{x-\frac{L}{2}} - \frac{11P}{4}x + \frac{3P}{4}\paren{x-2L} = Px - 3PL \]

Extremvärden

Vi undersöker extremvärdet för M i snitt I genom att söka efter \(T_{\rm I}(x)=\frac{3P}{L} x - \frac{11P}{4}=0\) \(\Rightarrow\) \(x=\frac{11}{12}L\). Detta ger

\[ M_{\rm I}(\frac{11}{12}L) = \frac{3P}{2L} \paren{ \frac{11}{12}L }^2 - \frac{11P}{4}\cdot \frac{11}{12}L \approx - 1.26 PL \]

Jämför detta med värdet vid \(x=L\) som är \(M_{\rm I}(L) = PL \paren{ 3/2 - 11/4 } = -1.25 PL\)

Momentet vid \(x=2L\) blir

\[ M_{\rm II}(2L) = \frac{3P}{L} \cdot L \paren{2L-\frac{L}{2}} - \frac{11P}{4} \cdot 2L = - PL \]

Vi kan nu rita upp diagrammen

Diagram i Matlab

% Indata
P = 1;
L = 1;

%% Snittkrafter

% Snitt I
x1 = linspace(0, L);
T1 = 3*P/L*x1 - 11*P/4
M1 = 3*P /L *x1.^2/2 - 11*P/4 * x1

% Snitt II
x2 = linspace(L, 2*L);
T2 = P/4 + x2*0
M2 = 3*P *(x2-L/2) - 11*P/4*x2

% Snitt III
x3 = linspace(2*L, 3*L);
T3 = P + x3*0
M3 =  P*x3 - 3*P*L

% Samla varje snitts bidrag i en lång vektor (underlättar vid plottning, se nedan)
x = [x1 x2 x3]
T = [T1 T2 T3]
M = [M1 M2 M3]

% Rita upp snittkrafterna
plot(x, T, 'b')
xlabel('x/L')
ylabel('Tvärkraft [N]')

figure()
plot(x, M, 'r')
xlabel('x/L')
ylabel('Böjmoment [Nm]')
Back to top