Svensk–Engelsk ordlista

$$
Svenska Engelska
Nötningshållfasthet
Abrasion resistance
Frekvensstudie
Activity sampling
Vidhäftning
Adhesion
Fingrus
Aggregate (0-8 mm)
Tillåten spänning
Allowable stress
Legering
Alloy
Omgivningstemperatur
Ambient temperature
Friktionsvinkel
Angle of (internal) friction
Vridningsvinkel
Angle of rotation
Egenvinkelfrekvens
Angular eigenfrequency
Vinkelfrekvens
Angular frequency
Rörelsemängdsmoment
Angular momentum
Vinkelhastighet
Angular velocity
Anisotropi
Anisotropy
Statiskt areamoment
Area moment
Sidförhållande
Aspect ratio
Axiell belastning
Axial loading
Stång
Bar
Balk
Beam
Anliggningstryck, hålkanttryck
Bearing stress
Böjstyvhet
Bending stiffness, flexural stiffness
Förgrening (av jämvikt)
Bifurcation (of equilibrium)
Primärbjälke
Binder
Vidhäftningshållfasthet
Bond strength
Randvillkor
Boundary condition
Sträva
Brace
Mursten
Brick
Spröd
Brittle
Knäckningskurva
Buckling diagram
Kompressionsmodul
Bulk modulus, modulus of compression
Fuktsvällning
Bulking
Lina
Cable
Konsolbalk
Cantilever beam
Gjutjärn
Cast iron
Kedjekurva
Catenary
Tyngdpunkt
Center of gravity
Masscentrum
Centre of mass
Vridcentrum
Centre of twist
Plan ytas ytcentrum
Centroid
Medellinje
Centroidal curve
Tyngdpunktslinje
Centroidal curve
Spånskiva
Chipboard
Spjälkning
Chipping
Flisning
Chipping
Formlås
Clamp tie
Inspänning
Clamping
Inspänningsmoment
Clamping moment
Friktionskefficient, friktionstal $\mu$
Coefficient of friction $\mu$
Temperaturutvidgnings-, längdutvdigningskoefficient
Coefficient of thermal expansion
Värmegenomgångskoefficient
Coefficient of thermal transmittance
K-värde
Coefficient of thermal transmittance
Kohesion
Cohesion
Kohesionspåle
Cohesion pile
Kohesionsjord
Cohesive soil
Kalldraget stål
Cold drawn steel
Kallsprödhet
Cold-brittleness
Pelare
Column
Kompabilitetsekvation
Compability equation
Kompressibelt material
Compressible material
Kompression
Compression
Tjurved
Compression wood
Tryckhållfasthet
Compressive strength
Tryckspänning
Compressive stress
Koniskt skal
Conical shell
Kompressionsförsök
Consolidation test
Konstitutiv ekvation
Constitutive equation
Tvångsvillkor
Constraint
Kontakttryck
Contact pressure
Kontinuerlig balk
Continious beam
Kontinuum
Continuum
Krympfog
Contraction joint
Konvektion
Convection
Nivåkurva
Countour line
Kraftpar
Couple
Spricka
Crack
Sprickvidgning
Crack opening displacement
Krackelering
Cracking
Krypning
Creep
Kritisk dämpning
Critical damping
Kritisk last $P_{\rm kr}$
Critical load $P_{\rm cr}$
Kritiskt varvtal, kritisk varvfrekvens
Critical speed
Sektion
Cross section
Tvärsektion
Cross section
Hjässa (på en båge)
Crown (of an arch)
Härdningstid
Curing time
Krökt balk
Curved beam
Fel
Defect
Nedböjning w
Deflection w
Utböjning
Deflection
Deformation
Deformation
Frihetsgrad
Degree of freedom
Densitet
Density
Fyndighet
Deposit
Konstruktion
Design
Dimensionerande last
Design load
Formfel
Deviation from stated shape
Tryckskillnad
Differential pressure
Dilatation, volymändring
Dilatation
Rotationsfri våg
Dilatational wave
Skiva
Disk
Förskjutning $u$
Displacement $u$
Förskjutningsmetod
Displacement method
Förskjutningsvektor $\mathbf{u}$
Displacement vector $\mathbf{u}$
Duktil, seg
Ductile
Segt brott
Ductile fracture
Jordtryck
Earth pressure
Excentricitet
Eccentricity
Effektiv pållängd
Effective pile length
Jämförelsespänning $\sigma_{\rm e}$
Effective stress $\sigma_{\rm e}$
Effektivspänning
Effective stress, equivalent stress
Verkningsgrad
Efficiency
Egenfrekvens
Eigenfrequency
Elastisk inspänning
Elastic clamping
Elastiska linjen
Elastic deflection curve
Elastiskt idealplastiskt material
Elastic perfectly plastic material
Elementarfall
Elementary case
Fölängning
Elongation
Försprödning
Enbrittlement
Spetsburen påle
End-bearing pile
Endogen
Endogenous
Endoterm
Endothermic
Entropi
Entropy
Rörelseekvation
Equation of motion
Jämvikt
Equilibrium
Eulers knäckningsfall
Euler's cases of column buckling
Exogen
Exogenous
Exoterm
Exothermic
Expansionsfog
Expansion joint
Extensometer
Extensometer
Brottkriterium
Failure criteria
Farvatten
Fairway
Fallhastighet
Falling velocity
Utmattning
Fatigue
Utmattningsgräns
Fatigue limit
Utmattningsbrottgräns
Fatigue limit
Utmattningshållfasthet
Fatigue strength
Käl
Fillet
Kälsvets
Fillet weld
Restbrott
Final fracture
Fingerskarv
Finger joint
Finit elementmetod
Finite element method
Statiskt ytmoment
First moment of area
Flamhärdig
Flame resistant
Fläns
Flange
Pelardäck
Flat-slab floor
Flytdocka
Floating dock
Fladder
Flutter
Fundament
Footing
Kraft
Force
Påtvingad svängning
Forced vibration
Gaffellagring
Fork support
Formbuktning
Form buckling
Formdemontering
Form stripping
Formbygge
Formwork
Formsättning
Formwork
Formkrympning
Formwork drying shrinkage
Grundkonstruktion
Foundation
Kornfraktion
Fraction
Fraktografi
Fractography
Brott
Fracture
Ram
Frame
Fri svängning
Free vibration
Frekvens
Frequency
Frekvensanalys
Frequency analysis
Nötningskorrosion
Fretting corrosion
Friktion
Friction
Friktionspåle
Friction pile
Friktionsmotstånd
Frictional resistance
Tjällyftning
Frost heave
Frostdjup
Frost penetration depth
Frostaktiv jord
Frost-susceptible soil
Genomplasticering
Fully plastic state
Sadeltak
Gable roof
Gerberbalk
Gerber beam
Glasfiber
Glass fibre
Limfog
Glued joint
Limträ
Glulam, laminated timber
Siktkurva
Grading curve
Grafostatik
Graphic statics
Finsingel
Gravel (8-32 mm)
Griffiths sprödbrottsteori
Griffith's theory of brittle fracture
Transporthållfasthet
Handling strength
Hårdnande (töjnings-)
Hardening (strain)
Hårdhet
Hardness
Fri höjd
Headroom
Kärnved
Heartwood
Pilhöjd
Height of arch
Momentfri led
Hinge joint
Ihålig
Hollow
Homogent material
Homogenious material
Hexagonskal
Honeycomb structure
Hookes lag
Hooke's law
Ringspänning $\sigma_{\theta}$, $\sigma_{\theta\theta}$
Hoop stress $\sigma_{\theta}$, $\sigma_{\theta\theta}$
Varmvalsa
Hot-roll
Varmvalsad
Hot-rolled
Utsatt ställe
Hot-spot
Stötlast
Impact load
Slagseghet
Impact toughness
Inneslutning
Inclusion
Inkompressibelt material
Incompressible material
Tröghet
Inertia
Influenslinje
Influence line
Inhomogent material
Inhomogenious material
Instabilitet
Instability
Isotrop
Isotropic
Isotropi
Isotropy
Knutpunkt
Joint
Knut, led
Joint
Fog, skarv
Joint
Kinematik
Kinematics
Kinetik
Kinetics
Laminerat glas
Laminated glass
Falsfog
Laped joint
Tvärkontraktion
Lateral contraction
Vippning
Lateral instability
Kollapslast
Limit load
Gränslast
Limit load
Linjelast
Line load
Linjär brottmekanik
Linear elastic fracture mechanics (lefm)
Impuls
Linear momentum
Rörelsemängd
Linear momentum
Belastning
Load
Last
Load
Lastfall
Load case
Lastcykel
Load cycle
Naturlig töjning
Logarithmic strain
Lågcykelutmattning
Low cycle fatigue
Storlek
Magnitude
Mittspänning
Mean stress
Element (i en struktur)
Member (in a structure)
Knutmetoden
Method of joints
Passfel
Misfit
Modus i, ii, iii
Mode i, ii, iii
Mohrs cirkel
Mohr's circle
Fukt
Moisture
Fukthalt
Moisture content
Fuktkvot
Moisture ratio
Tröghetsmoment
Moment of inertia
Murbruk
Mortar
Rörlig last
Moving load
Fleraxlig
Multiaxial
Spikförband
Nail joint
Farled
Navigation channel
Midjebildning
Necking
Undertryck
Negative pressure
Newtons andra lag
Newton's second law of motion
Strukturknut
Node
Nominell spänning $\sigma_{\rm nom}$, $\sigma_\inf$
Nominal stress $\sigma_{\rm nom}$, $\sigma_\inf$
Friktionsjord
Non-cohesive soil
Oförstörande provning
Non-destructive testing
Olinjär brottmekanik
Nonlinear fracture mechanics
Normalkraft
Normal force, axial force
Vanlig last
Normal load
Nomaltöjning $\epsilon$
Normal strain $\epsilon$
Normalspänning $\sigma_{\rm n}$
Normal stress $\sigma_{\rm n}$
Anvisning (geometrisk)
Notch
Sifferskala
Numerical scale
Restskjuvningsgräns
Offset shear yield strength
Malm
Ore
Ortotrop
Orthotropic
Parametrisk last
Parametric load
Partikel
Particle
Periodisk last
Periodic load
Ständig last
Permanent load
Permeabilitet
Permeability
Självdränerande jord
Permeable soil
Fasvinkel
Phase (angle)
Våghastighet
Phase velocity
Pålplint
Pile cap
Slagpålning
Pile driving
Pålhejare
Pile hammer
Pålkran
Pile-driver
Plan böjning
Plane bending
Plankrökt balk
Plane curved beam
Plan ram
Plane frame
Plan töjning
Plane strain
Plan spänning
Plane stress
Gipsgjutform
Plaster mould
Plastiskt böjmotstånd
Plastic bending section modulus
Platisk knäckning
Plastic buckling
Flytled
Plastic hinge
Moment vid genomplastiering, flytmoment $M_{\rm pl}$
Plastic moment $M_{\rm pl}$
Flytlasthöjning
Plastic strengthening
Plasticitet
Plasticity
Platta, skiva
Plate
Kryssfaner
Plywood
Punktlast $P$, $F$
Point load $P$, $F$
Punktmoment $M$, $Q$
Point moment
Poissons tal $\nu$
Poisson's ratio $\nu$
Polärt tröghetsmoment
Polar moment of inertia
Övertryck
Positive pressure
Efterspänd betong
Post-tensioned concrete
Efterknäckning
Postbuckling
Potentiell energi $\Pi$
Potential energy $\Pi$
Elementhus
Prefabricated house
Förvärmning
Preheating
Tryck
Pressure
Tryckbehållare
Pressure tank
Förspänning
Prestress
Förspänd betong
Prestressed concrete
Primärsystem
Primsry system
Huvud(area)tröghetsaxlar
Principal axes of second area moment
Huvud(area)tröghetsmoment
Principal second moment of area
Huvudtöjning
Principal strain
Huvudtöjningsriktning
Principal strain direction, principal axes of strain
Huvudspänning $\sigma_I$, $\sigma_{II}$, $\sigma_{III}$
Principal stress $\sigma_I$, $\sigma_{II}$, $\sigma_{III}$
Huvudspänningsriktning
Principal stress direction
Sondering
Probing
Massdeviationsmoment
Product of inertia
Progressivt brott
Progressive failure
Propagera, utbreda sig
Propagate
Ren böjning
Pure bending
Ren vridning
Pure torsion
Hållfasthetsklass
Quality class
Härda
Quench
Kvicklera
Quick clay
Tröghetsradie
Radius of gyration
Hejare
Ram
Fiktiv knäcklängd
Reduced buckling length
Fri knäcklängd
Reduced buckling length
Redundant, övertalig
Redundant
Armerad betong
Reinforced concrete
Relaxation
Relaxation
Resthållfasthet
Residual strength
Residualspänning, kvarstående spänning
Residual stress
Egenspänning
Residual stress
Svets(egen)spänning
Residual welding stress
Stödmur
Retaining wall
Efterklangstid
Reverberation time
Reologisk modell
Rheological model
Reologi
Rheology
Mylla
Rich soil
Nock
Ridge
Stel
Rigid
Stel kropp
Rigid body
Stelkroppsrörelse
Rigid body motion
Ringspricka
Ring shake
Nit
Rivet
Takstol
Roof truss
Rotation $\varphi$
Rotation
Rotationsvåg
Rotational wave
Flytbenägen jord
Running soil
Brista, gå sönder
Rupture
Galvanisk nod
Sacrificial anode
Tillåten last
Safe load
Säkerhetsfaktor
Safety factor
Saint-venants princip
Saint-venant's principle
Prov
Sample
Skruvförband
Screw joint
Självsprickning
Season cracking
Sekantmodul
Secant modulus
Sekundärkrypning
Secondary creep
Sekundärsystem
Secondary system
Snitt, sektion
Section
Vridstyvhetens tvärsnittsfaktor
Section factor of torsional stiffness
Vridmotstånd
Section modulus in torsion
Egentyngd
Self weight, dead weight
Självexciterad svängning
Self-excited vibration
Sättspricka
Settlement crack
Eftersättning
Settling
Axel
Shaft
Nedskakning
Shakedown
Formfunktion
Shape function
Skjuvning
Shear (angle)
Skjuvvinkel, skjuvtöjning
Shear angle, shear strain
Skjuvcentrum
Shear center
Skjuvflöde
Shear flow
Tvärkraft
Shear force
Skjuvkraft
Shear force
Skjuvmodul $G$
Shear modulus, modulus of shear $G$ $\mu$
Skjuvstyvhet
Shear stiffness
Skjuvhållfasthet
Shear strength
Skjuvspänning \tau
Shear stress \tau
Spontning
Sheet pile driving
Skal
Shell
Skalbuckling
Shell buckling
Krympförband
Shrink-fit joint
Krympning
Shrinkage
Formbalk
Shuttering joist
Skev böjning
Skew bending
Mantelfriktion
Skin friction
Slank
Slender
Glida
Slip
Glidform
Slipform
Släntskred
Slope failure
Släntstabilitet
Slope stability
Goodman diagram
Smith diagram
Genomslag (instabilitet)
Snap through
Snölast
Snow load
Jord
Soil
Grundpåkänning
Soil pressure
Kornskelett (i jord)
Soil skeleton
Massiv
Solid
Ytsplittring
Spalling
Spännvidd
Span
Spjälkningshållfasthet
Splitting strength
Plint
Spot footing
Fjäder
Spring
Fjäderkonstant $k$
Spring constant $k$
Fjäderbädd
Spring foundation
Fjäderled
Spring hinge
Stabilitet
Stability
Töjningstillstånd
State of strain
Spänningstillstånd
State of stress
Statisk last
Static load
Statiskt bestämd, isostatisk
Statically determinate
Statiskt obestämd, hyperstatisk
Statically indeterminate
Statik
Statics
Stålkvalitet
Steel grade
Steiners sats
Steiner's theorems (pl.)
Styvhet
Stiffness
Töjning
Strain
Töjningsdeviator
Strain deviator
Töjningsenergi
Strain energy
Töjningsenergitäthet
Strain energy density
Trådtöjningsgivare
Strain gauge
Töjningshastighet
Strain rate
Töjningstensor
Strain tensor
Hållfasthet
Strength
Spänning $\sigma$
Stress $\sigma$
Spänningsamplitud
Stress amplitude
Spänningskoncentration
Stress concentration
Formfaktor
Stress concentration factor
Spänningscykel
Stress cycle
Spänningsdeviator
Stress deviator
Spänningsenergitäthet
Stress energy density
Spänningsfält
Stress field
Spänningsintensitetsfaktor
Stress intensity factor
Spänningsmatris
Stress matrix
Spänningsomfång
Stress range
Spänningsrelaxation
Stress relaxation
Spänningsrymd
Stress space
Spänningstensor
Stress tensor
Spänningsvåg
Stress wave
Spänning-töjningsdiagram
Stress-strain diagram
Formlossningshållfasthet
Stripping strength
Strukturmekanik
Structural mechanics
Struktur
Structure
Stötta
Strut
Stöd
Support
Upplag
Support
Stödkraft
Support force
Ytenergi
Surface energy
Ytskikt
Surface layer
Ytlast
Surface load, area load
Ytspänning
Surface tension
Hängbro
Suspension bridge
Svaj
Sway
Rödfärg
Swedish red paint
Tangentmodul
Tangent modulus
Dragspänning
Tensile stress
Dragprov
Tensile test, tension test
Provkropp
Test specimen
Värmekonduktivitet
Thermal conductivity
Termisk utvidgning
Thermal expansion
Termisk last
Thermal load
Termisk töjning
Thermal strain
Termisk spänning
Thermal stress
Tjockväggigt skal
Thickwalled shell
Trepunktsböjning
Three point bending
Hanbjälke
Tie beam
Timmer
Timber
Vridmoment
Torque, twisting moment
Torsion
Torsion
Vridning
Torsion
Vridknäckning
Torsional instability
Vridstyvhet
Torsional stiffness, rotationas tiffness
Torsionssvängning
Torsional vibration
Förspänt glas
Toughened glass
Seghet
Toughness
Trafiklast
Traffic load
Translation
Translation
Transponat
Transpose
Transversell, tvärgående
Transverse
Triangulering
Triangulation
Sann spänning
True stress
Fackverk
Truss
Skevhet
Twist, warp
Jordart
Type of soil
Tryckbrottgräns
Ultimate compressive strength
Skjuvbrottgräns
Ultimate shearing strength
Brottgräns
Ultimate strength
Brottspänning
Ultimate stress
Torsionsbrottgräns
Ultimate torsional strength
Enaxligt tryckförsök
Unconfined compression test
Odeformerad
Undeformed
Enaxligt spänningstillstånd
Uniaxial stress state
Jämn
Uniform
Jämnstyv balk
Uniform beam
Jämt fördelad last
Uniformly distributed load
Enhetslast
Unit load
Enhetstensor
Unit tensor
Avlastning
Unloading
Ånghalt
Vapour concentration
Mättnadsånghalt
Vapour concentration at saturation point
Faner
Veneer
Fartyg
Vessel
Vibration
Vibration
Egensvängningstid
Vibration period
Viskoelasticitet
Viscoelasticity
Viskositet
Viscosity
Viskös dämpning
Viscous damping
Fackverkstakstol
W-truss
Välvning
Warping
Vågfront
Wave front
Våglängd
Wave length
Nötning
Wear
Liv (på balk)
Web (of a beam)
Kil (trä, stål)
Wedge (wodden, steel)
Svetsbarhet
Weldability
Svetsmetod
Welding process
Vindlast
Wind load
Winklerbädd
Winkler foundation
Nyttig last
Working load
Flyta (vid plasticering)
Yield
Flytvillkor
Yield criterion
Flytgräns $\sigma_{\rm s}$
Yield limit $\sigma_{\rm y}$
Sträckgräns $\sigma_{\rm s}$
Yield limit $\sigma_{\rm y}$
Flytspänning $\sigma_{\rm s}$
Yield stress $\sigma_{\rm y}$
Flytgränsyta
Yield surface
Elasticitetsmodul $E$
Young's modulus, modulus of elasticity $E$